Vedtægter

Vedtægter for

Musikaftenskolen Lillebælt

I 1981 blev Fredericia MusikAftenskole stiftet og ændrede i
2001 navn til Den Kreative Aftenskole.

I 1995 blev DOF Middelfart MusikAftenskole stiftet.

De to skoler fusionerede 1. januar 2023 under navnet Musikaftenskolen Lillebælt.

 

 1. Navn og hjemsted

1.1     Foreningens navn Musikaftenskolen Lillebælt.

1.2     Foreningens hjemsted er Fredericia og Middelfart.

1.3     Foreningen er tilknyttet Dansk Oplys­nings Forbund.

 

 1. Formål

2.1     Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende vok­senundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplys­ningslovens rammer for at styrke del­tagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

2.2     Foreningen satser primært på kor-, orkester-, instrumental- og sangaktiviteter til gavn for  musik- og kulturlivet i Middelfart og Fredericia.

2.3     Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

 

 1. Medlemmer

3.1     Som medlemmer kan optages personer over 18 år, der går ind for foreningens formål.

3.2     Ind- og udmeldelse sker skriftligt.

3.3     Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for ind- og udmeldelse.

3.4     Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

 1. Generalforsamlingen

4.1     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2     Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

4.3     Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4.    Ethvert af foreningens medlemmer er valg­bar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga.
inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

 4.5    Dagsordenen for den ordinære generalfor­samling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af formand (vælges i ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

(2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år for 2 år)
(suppleanter vælges hvert år for 1 år)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt

4.6     Forslag, der ønskes behandlet på generalfor­samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer fra medlem­mer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

4.7     Generalforsamlingen træffer beslut­ninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.8     Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.
Ændringsforslaget skal udsendes sammen med dagsordenen.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling

5.1    Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.

Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2     Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dags­orden.

 

 1. Valg af deltagerrepræsentant og repræsentant for underviserne til bestyrelsen

6.1     Der vælges én repræsentant for henholdsvis deltagere og undervisere.

6.1     Valget afholdes én gang årligt i september måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved annoncering eller mail til deltagere og undervisere.

6.2     Valgbar og stemmeberettiget er enhver del­tager, som er tilmeldt den aktuelle sæson.
Valgbar og stemmeberettiget er også enhver underviser, der underviser i skolen.
Det er ikke et krav, at de er medlem af foreningen.

6.4   Deltagerrepræsentanten og repræsentanten for underviserne indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddel­bart efter det følgende års valg.

6.5     Såfremt ingen deltagere eller undervisere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deres repræsentationen i bestyrelsen.

 

 1. Bestyrelsen

7.1     Foreningen ledes af en bestyrelse på fem generalforsamlingsvalgte medlem­mer og eventuelt én repræsentant for deltagerne og én for underviserne, jvf. afsnit 6.
Der skal mindst være et medlem i bestyrelsen fra hhv. Middelfart og Fredericia - enten ved at være bosiddende i kommunen eller være deltager/underviser på et hold i den enkelte kommune.
Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, og to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

7.2     Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med gældende lovgivning, nær­værende vedtægter og generalforsamlin­gens beslutninger.

7.3     Senest fjorten dage efter nyvalg til besty­relsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand.

7.4     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Den kan nedsætte underudvalg og arbejds­grupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.5     Formanden, og i dennes fravær næstfor­manden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af
bestyrelsen fremsætter be­gæring herom, eller når lederen fremsætter begæring herom
overfor formanden.
Bestyrelses­mødet afholdes inden to uger efter modta­gelsen af anmodningen.
Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

7.6     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem­merne er tilstede.
Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.7     Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelserne for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en
årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

7.8     Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler.
Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

 

 1. Daglig ledelse

8.1     Skolelederen varetager den daglige ledelse un­der ansvar over for bestyrelsen og efter de af
bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2     Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med
andre foreninger eller institutioner i forbindelse med for eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

 1. Økonomi, regnskab og revision

9.1     Foreningens regnskabsår følger kalender­året.

9.2     Foreningsregnskabet udarbejdes i overens­stemmelse med god regnskabsskik og underskri­ves af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3     Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis det er et kommunalt krav; ellers revideres regnskabet af den general­forsamlingsvalgte revisor.

 1. Tegningsregler og hæftelse

10.1   Foreningen tegnes af formanden og et be­styrelsesmedlem i forening.
Ved forman­dens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlem­mer i forening.

          Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.2   For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.
Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.
Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

10.3 Der kan meddeles prokura.

 

 1. Eksklusion

11.1   Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens be­grundede vurdering ikke optræder i over­ensstemmelse med foreningens interesser.
Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage.
Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar.
Eksklusionen sker med ansvar overfor generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen.

 1. Opløsning

12.1   Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og der skal være 2/3 flertal for nedlæggelsen.
Opløsningen skal endeligt vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

12.2   Ved opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke almennyttige folkeoplysende foreninger i Fredericia og Middelfart, som skal have del i foreningens aktiver.

12.3   Ved planer om opløsning skal dagsorden herom tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

 

 Vedtægtsdatering og underskrift

 Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 2022

Underskrevet af dirigent, referent, Formand DKA, Formand MM, leder af aftenskolerne